B A R C E L O N A     Contact   

 

 ​Info:

 

 texturadecultura@gmail.com

 

         

Les vostres dades s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, registre del qual n'és responsable i titular l'Associació Textura de Cultura, entitat sense ànim de lucre.

L'Associació Textura de Cultura no es fa responsable del tractament de les dades d'altres pàgines web a què l'usuari accedeixi en algun dels enllaços que conté la nostra pàgina web de www.uhem.org.

L'usuari té dret a accedir a la seva informació, rectificar-la si és errònia, cancel.lar-la o oposar-se al seu tractament, en el termes establerts per la Llei, adreçant-se a texturadecultura@gmail.com.

L'usuari dóna el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions relacionades amb les activitats i serveis d'aquest lloc web.

Tots els continguts, marques, logotips i altres elements del lloc web es troben protegits per la propietat intel·lectual i industrial, excepte que específicament s’expressi el contrari.

 

Vuestros datos pasaran a formar parte de nuestros ficheros de datos personales, según la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos, registro del cual es responsable y titular la Asociación textura de cultura, entidad sin ánimo de lucro.

La Asociación Textura de Cultura no se responsabiliza del uso de los datos de otras páginas web a las que el usuario accede en alguno de los enlaces que contiene nuestra página web de www.uhem.org.

El ususario tiene derecho a acceder a su información, rectificarla si es errónea, cancelarla o oponerse a su gestión, en los termos establecidos por la Ley, dirigiéndose a texturadecultura@gmail.com.

El usuario da su consentimiento expreso para recibir comunicaciones relacionadas con las actividades y servicios de este lugar web.

Todos los contenidos, marcas, logotipos y otros elementos del lugar web se encuentran protegidos por la propiedad intelectual i industrial, excepto que específicamente se exprese lo contrario.

  © All rights reserved